مسابقات  پینت بال پالم

مسابقات پینت بال پالم

Posted on 25/05/2016

دومین مرحله از سری اول مسابقات پالم ایران

23 و 24 اردیبهشت 1395

در استان مازندران ، شهرستان محمودآباد برگزار شد


hype news palm paintball3